Warunki wynajmu samochodu:
Ruffi rent a car- Wypożyczalnia Samochodów wynajmuje Najemcy pojazd określony w postanowieniach umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.

1. Opłata za wynajem:
Najemca zapłaci wszelkie opłaty podane w umowie lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego. Zaległości płatnicze naliczane są według stopy procentowej odsetek ustawowych, które ogłaszane są w Monitorze Polskim.

2. Wynajem i zwrot samochodu:
Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o 1 godzinę powoduje obciążenia za następną dobę. Wynajęty pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń, w razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego pojazdu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów, w stanie w jakim go wynajmował oraz w miejscu i dniu określonym w niniejszej umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt, w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków niniejszej umowy.

3. Warunki używania samochodu:
Wynajęty pojazd nie może być używany:
• przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na pierwszej stronie umowy (osoba ta powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej do roku);
• jeśli najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innej substancji osłabiających jego świadomość i zdolność do koncentracji;
• wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;
• poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego;
• w wyścigach, rajdach lub zawodach;
• do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wynajmującego;
• do holowania przyczep lub innych pojazdów;

4. Uszkodzenia, utrata, kradzież:
• gdy wynajęty pojazd został uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego część niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy z winy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy do maksymalnej wysokości 16,000 euro. Odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty pojazdu lub jego części może być ograniczona do wysokości 1,500 PLN + VAT pod warunkiem, że Najemca nie naruszy jakichkolwiek warunków najmu określonych w niniejszej umowie. Jeśli jednak szkoda został wyrządzona rozmyślnie lub w skutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność jest nieograniczona;
• jeśli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków wynikających z klauzuli 5 niniejszych warunków będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną;
• Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane podczas prowadzenia pojazdu przez nieupoważnionego kierowcę lub wykorzystania pojazdu do zabronionych celów (klauzula 3) jak również przez przewożone towary, czy powstałe w rezultacie nieodpowiedniego postępowania z pojazdem;

5. Wypadki i kradzieże:
W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i Policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. Raport z wypadku w szczególności powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdarzenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów

6. Dane personalne:
Najemca uznaje, ze dane osobowe podane w niniejszej umowie najmu będą przetwarzane automatycznie i wyraża zgodę by dane te były przekazywane osobom trzecim szczególnie do celów zabezpieczenia kredytowego i/lub ubezpieczenia;

7. Odpowiedzialność Wynajmującego:
Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie W związku z wynajmowanym pojazdem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez rażące zaniedbanie ze strony Wynajmującego. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego za takie roszczenia odpowiedzialnym;

8. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają tego pojazdu za jego zgodą;