RUFFI RENT A CAR – WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU:
Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o 1 godzinę powoduje obciążenie za nastepną dobę. Wynajęty Najemcy pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Pojazd jest wyposażony w pięć kół bez uszkodzeń, w razie uszkodzenia któregokolwiek z nich Najemca zobowiązany jest do wymiany na jego koszt kompletnego koła odpowiadającego wszelkim parametrom uszkodzonego. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego pojazdu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili wynajmu. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów, w stanie jakim go wynajmował oraz w miejscu i dniu określonym w umowie najmu.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt , w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków umowy najmu.

WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU:
Wynajęty pojazd nie może być używany:
– przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu na umowie wynajmu (osoba ta powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku);
– jeśli Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego swiadomość i zdolność do koncentracji:
– wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;
– poza granicami Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego;
– w wyścigach, rajdach lub zawodach;
– do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu bez zgody Wynajmującego;
– do holowania przyczep lub innych pojazdów;

USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻ:
– gdy wynajęty pojazd został uszkodzony, skradziony bądź utracony cały lub jego cześć z winy Najemcy ponosi on finansową odpowiedzialność do 1500 PLN + VAT pod warunkiem, że nie naruszy warunków używania samochodu. Jeżeli naruszy przynajmniej jeden w/w warunek odpowiada finansowo za rzeczywiste koszty naprawy do wysokości 16,000 Euro.Natomiast jeżeli szkoda zostala wyrządzona rozmyślnie lub w skutek zaniedbania ze strony Najemcy lub ze względu na jego niezdolność do prowadzenia pojazdu z powodu narkotyków lub alkoholu, odpowiedzialność jest nieograniczona;
– jeżeli Najemca spowodował wypadek i dokonał ucieczki z miejsca wypadku lub nie powiadomił o tym fakcie Wynajmującego i Policji będzie rownież ponosił odpowiedzialność nieograniczną;
– Najemca ponosi rownież pełną odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody spowodowane podczas prowadzenia pojazdu przez nieupoważnionego kierowcę lub wykorzystania pojazdu do zabronionych celów jak rownież przez przewożone towary, czy powstałe w rezultacie nieodpowiedniego postępowania z pojazdem;

WYPADKI I KRADZIEŻE:
W razie zaistnienia szkody, wypadku lub kradzieży Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i Policję. Najemca nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. Najemca powinien natychmiast powiadomić Wynajmującego o wszystkich uszkodzeniach spowodowanych przez pożar, kradzież lub wypadek. Nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu pisemny raport ze szkicem sytuacyjnym. Raport z wypadku w szczególności powinien zawierać nazwiska i adresy zaangażowanych osób oraz świadków zdażenia jak również numery rejestracyjne uczestniczących pojazdów.

Copyright 2004-2006 © RUFFI RENT A CAR. All rights reserved.   Regulamin | Polityka prywatności